Maatregelen tekorten jeugdzorg + Jeugdagenda 2024-2026

In maart hebben we een debat gevoerd over de aanzienlijke tekorten in de jeugdzorg, destijds geraamd op in totaal 11 miljoen euro. De wethouder beloofde toen dat bij de presentatie van de nieuwe jeugdagenda concrete maatregelen zouden worden gepresenteerd om deze kostenoverschrijdingen aan te pakken. Inmiddels zijn zowel de herijkte jeugdagenda als een bijbehorende brief met maatregelen gepresenteerd, maar helaas blijkt dat deze maatregelen waarschijnlijk niet zullen leiden tot een oplossing voor de tekorten.

De voorgestelde maatregelen, zoals verbeterd contractmanagement met zorgpartijen en doorontwikkeling van de huidige strategie, blijken voornamelijk een voortzetting van het bestaande beleid zonder duidelijke, nieuwe acties. De wethouder heeft aangegeven nog steeds niet precies te weten wat de tekorten zullen zijn en kan de effecten van de voorgestelde maatregelen niet voorspellen. Kortom, het college tast in het duister wat betreft het tegengaan van de gigantische tekorten

Lees meer...

European Youth Capital; Het excuus om het gemeentelijk falen te maskeren.

De jeugd heeft de toekomst. En het college heeft de VVD altijd aan haar zijde gevonden als het ging om jongerenparticipatie, een leuk feestje of festival voor jongeren of bij inhoudelijk initiatieven om jongeren te ondersteunen. Als VVD hebben we ons ook altijd hard gemaakt om jongeren een stem te geven bij beleidsthema’s die hun raken of bezig houden. Zij weten het beste wat ze nodig hebben.

Op 22 februari 2023 stond het artikel Wordt Leeuwarden in 2028 EYC al in de LC. Voor Leeuwarden zou dit een middel zijn, niet een doel op zich. Aldus de gemeente zelf.

Als je na anderhalf jaar, maar met deze summier brief komt, nog geen commitment hebt van het veld of er gesprekken mee hebt gevoerd. Dan ben je niet aan het dromen, maar dan lig je te slapen. 

Lees meer...

De apotheose; onze moties n.a.v. de MTR behandeling

Veiligheid, wonen en onze economische motor. 3 Voor de VVD belangrijke thema’s waar ik bij de behandeling de tussenevaluatie van het coalitieakkoord, de MTR, aandacht voor gevraagd heb. Afgelopen woensdag vormde het sluitstuk met voorstellen ook van onze hand. 

Motie Extra middelen aanpak ondermijning  

Vorig jaar werden we opgeschrikt met een alarmerend rapport over de misdaad in Leeuwarden. De stad en directe omgeving blijken een ‘paradijs’ voor kwaadwillenden. Sociale verloedering ligt op de loer of tekent zich af in een steeds groter deel van de stad, met name op en rondom de Vlietzone en in Oud-Oost. Tegelijkertijd vinden personen uit Bilgaard en de Vrijheidswijk aansluiting bij de drugswereld: als klant en/of als dealer. 

De ontwrichtende werking van ondermijnende criminaliteit op onze samenleving is groot. De urgentie van een effectieve, integrale aanpak van ondermijning is duidelijk en daarvoor moeten we, wat de VVD betreft, onze inzet intensiveren. 

De aanpak van ondermijning is een zaak van de lange adem. Voor 2024 extra incidenteel budget is vrijgemaakt, maar ook daarna is extra budget nodig om een effectieve, integrale ondermijningsaanpak blijvend uit te kunnen voeren.

De VVD fractie diende dan ook een motie in voor aanvullende middelen. De motie waarmee 

€ 450.000,- euro extra wordt ingezet voor de aanpak van ondermijning, kreeg unanieme steun.

Onderschatting is wat de VVD betreft geen keuze. Wij willen dat iedereen in Leeuwarden veilig kan wonen, verblijven, werken en ondernemen. Zonder veiligheid geen vrijheid.

Motie Extra middelen stimuleren innovatie ondernemers  

Als raad hebben we met elkaar de ambitie uitgesproken om Leeuwarden te profileren in Nederland en Europa als een aantrekkelijke vestigingsplaats voor innovatieve bedrijven en talent en als aantrekkelijke gemeente om te bezoeken. (verbinden, verwaarden).

En hoe mooi is dat; Als het goed gaat met de lokale ondernemers, het goed gaat met de gemeente. Zij zijn onze ambassadeurs, de motor van de lokale economie en zij zorgen voor de banen. Zorgen voor reuring op straat en sponsoren bijvoorbeeld onze sportclubs. Voor de gemeente Leeuwarden is een goed functionerende economie van groot belang en de vraagt af en toe een impuls.

De afgelopen jaren zijn door de gemeente op verschillende manieren de bedrijven goed ondersteund zodat daarmee het vestigingsklimaat is versterkt en de innovatiekracht van ondernemers is vergroot. Om bedrijven blijvend te kunnen stimuleren om te innoveren zijn vanaf 2025 aanvullende middelen nodig.

Dit jaar nog stemden 8 raadsfracties, ook de VVD, in met het Beleidskader economische ontwikkeling.  Dit kader kent 3 specifieke doelen; aantrekkelijk vestigingsklimaat. Versterken van de economische structuur en vergroten van de innovatiekracht. 

De motie van de VVD richtte zich op doel 3, niet door de VVD bedacht maar door ons allen vastgesteld. Vergroten innovatiekracht

Het vergroten van de innovatiekracht is van belang om organisaties fit te houden voor de toekomst. Daarnaast speelt niet alleen de overheid, maar juist ondernemers een cruciale rol in de beweging naar een nieuwe samenleving. Er liggen volop kansen om kennis en innovatie beter in te zetten voor uitdagingen van de samenleving rondom de thema’s circulair & duurzaamheid, bodem, voedsel, gezondheid & kwaliteit van leven, digitalisering & technologisering, ondernemerschap & burgerschap en natuurinclusiviteit & biodiversiteit. 

Wat de VVD betreft, is het gerechtvaardigd om de middelen die we hier afgelopen jaren ook voor hadden juist te continueren. Het gaat in dit geval dus niet om extra middelen, maar middelen om een gezamenlijk ambitie waar te maken en te continueren, die nu nog betaald wordt uit de inflatiemiddelen.  

Wanneer partijen vinden dat dit geen kerntaak van de gemeente is of dat de gemeente andere prioriteiten zou moeten hebben, dan adviseren wij partijen om vooraf ook goed na te denken met welke beleidskaders ze instemmen. Want zonder middelen is een beleidskader een lege huls. De inkt van dit beleidskader is nog niet eens droog, we schaven op deze manier al onze ambitie; op het vergroten van de innovatie kracht van ondernemers. 

Een afspraak vraagt verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid vraat daadkracht. 

Resultaat:

Op verzoek van het college is de motie voor de inzet van € 125.000,- aangehouden tot de behandling van de begroting 2025. Als de meicirculaire ruimte geeft, wordt de motie opnieuw in stemming gebracht bij de begroting. Dan zou er een meerderheid in de raad moeten zijn in onze raad. Wordt vervolgt!

Lees meer...

“Na ons de zondvloed” - Behandeling Midterm review

“Na ons de zondvloed” - Behandeling Midterm review

Inmiddels zijn we halverwege deze bestuursperiode en behandelen we de tussenevaluatie van het coalitieakkoord, de zogeheten Midterm review (MTR). Een moment van reflectie voor de raad en het college. Het geeft de raad de ruimte te oordelen over effectiviteit van het gevoerde beleid van dit college en haar coalitieakkoord.

Juni 2022 presenteerde de coalitiepartijen haar akkoord. Namens mijn fractie typeerde ik het proces van tot het komen van dit akkoord als een vals start. Een valse uitgestoken hand met de kaarten voor borst. 

Dualisme is dus meer een farce dan een feit

Lees meer...

Huisvestingsverordening: tegen het opkoopverbod!

Naast de MTR ging het deze periode vooral over de huisvestingsverordening. Vorig jaar hebben we al uitgebreid gedebatteerd over een conceptversie, maar ook over deze sterk aangepaste definitieve versie weken de meningen behoorlijk uiteen. 

Wat regelt de huisvestingsverordening? De huisvestingsverordening regelt twee zaken: 

  1. Een opkoopverbod voor huizen met WOZ-waarde onder de € 260.000 voor een groot aantal wijken in de stad Leeuwarden. Concreet mogen deze huizen alleen gekocht worden voor eigen bewoning en niet verhuurt worden (particuliere verhuur). 
  2. Een onttrekkingsvergunning tweede woninggebruik in Grou en Warten. Woningen in deze dorpen mogen daarmee niet gekocht worden als een recreatiewoning. 

Net als vorig jaar hebben we als VVD kritiek geuit op het opkoopverbod. De gemeente Leeuwarden is ingehaald door de tijd. Zo is er in de afgelopen tijd een forse hoeveelheid landelijke wetgeving gelanceerd om de woningmarkt te beteugelen. Denk hierbij aan de wet betaalbare huur waarbij middenhuur wordt gereguleerd en de verhoging van de overdrachtsbelasting. Maar denk ook aan de wijzigingen in de fiscale wetgeving. Dat maakt buy-to-let veel minder aantrekkelijk. 

Lees meer...

Impact door VVD-motie Quickscan festivals/evenementen

Impact door VVD-motie Quickscan festivals/evenementen

In juni 2023 diende ik namens de VVD de motie Quickscan festivals in.  Deze motie verzocht o.a. tot het uitvoeren van een Quickscan wat kan bijdragen aan een optimaal en uitnodigend festival- en evenementenklimaat in Leeuwarden. Uitgangspunt is wat goed is blijft goed, maar wat beter kan moet beter.  

Want festivals en evenementen dragen bij aan maatschappelijke ontwikkelingen en zorgen voor economische spin-off. Festivals bepalen mede de levendigheid van onze gemeente, dragen bij aan het culturele klimaat, zorgen voor sfeer en aantrekkingskracht van Leeuwarden voor (toekomstige) bewoners en (startende) ondernemers en zorgen ervoor dat bezoekers (lokaal, regionaal, nationaal en internationaal) naar Leeuwarden komen. Dus goed voor een toeristische impuls.

Lees meer...

Motie Vlietzone

De balans is zoek in de vlietzone en de grens van het toelaatbare is bereikt! De titel van mijn bijdrage van november 2019 toen er na jaren aandringen op verzoek van de VVD eindelijk een debat over de situatie in de Vlietzone kwam. 

5 jaar later voeren we een weer debat  om weer, alweer, nog steeds en om blijvende aandacht voor de Vlietzone en haar omgeving te vragen. 

Al decennia ( er was al een eerste aanpak in 2010), gaat de Vlietzone gebukt gaat onder heftige overlast. Diverse woninginbraken en diefstallen, intimidatie, bedreigingen, huisvredebreuk,  ruzies en huiselijke twisten, overlast, geschreeuw, openbaar dronkenschap, een schietpartijen en drugsgebruik. Veelvuldig politie ingrijpen, aangebrachte camera’s en nog veel meer.

We zien verloedering van panden, overlast van afval , de toename van commerciële verhuur en overlast door de combinatie en aanwezigheid van ambulante zorg en wonen. Het is een complexe problematiek die dus verder gaat dan alleen de zorg of de zorgaanbieders.

Namens de VVD blijf ik me inzetten voor deze wijk. Vanuit de drive en motivatie dat kinderen waar dan ook onbezorgd moeten opgroeien in een veilige en leefbare omgeving en niet in een omgeving waar deze vormen van overlast tot norm lijken te behoren. Dat je fijn kan wonen in een wijk waar overlast tot een minimum wordt beperkt, waar we steng handhaven en de politie niet alleen in de auto door de wijk rijdt. Waar wonen, zorg en veiligheid hand in hand gaan. 

Lees meer...

Gemeente in de fout met veertarief pont de Burd

Gemeente in de fout met veertarief pont de Burd

Met dank aan oplettende bewoners van de Burd in Grou heb ik het initiatief genomen om de aanpassing van de Verordening veergelden te agenderen. Wat is het geval? 

Al sinds 2000 wordt op de veergelden een te hoog btw-percentage gehanteerd: een hoog tarief i.p.v. een laag tarief. Pas nadat vorig jaar omwonenden aan de bel trokken en bezwaar indienden bij de ambtelijke dienst werd door de ambtelijke dienst de wet- en regelgeving erbij gepakt waar duidelijk in staat dat vervoer per veerpond valt onder het lage btw-tarief. Daarom kwam er begin dit jaar een eerste wijziging van de verordening richting onze raad, maar helaas was deze wijziging maar heel beperkt: alleen abonnementhouders werden tegemoetgekomen met een lager btw-tarief. Losse kaartjes zouden worden belast met 21%. Dat is heel gek, want als lokale overheid kunnen we niet zelf ons btw-percentages gaan kiezen.

Lees meer...

Stijgende kosten jeugdzorg

Afgelopen week voerden wij het debat over de stijgende kosten binnen de jeugdzorg: in 2022 10 miljoen tekort, in 2023 11 miljoen te kort. In de ogen van de VVD is de opdracht helder: zorgen voor betaalbare zorg, dat aansluit bij de zorgbehoefte van kinderen, met als uitgangspunt dat ingezet wordt op preventie, normalisering en geen zwaardere zorg dan nodig. Dit alles binnen het financiële kader dat we hiervoor met elkaar afspreken. Een kader waarop de wethouder stuurt en regie heeft.

Lees meer...