Overlast Speelmanskwartier wordt aangepakt

De visie rondom de toekomstige ontwikkelingen in het Speelmanskwartier, en daarbinnen de positie van Zalen Schaaf, zijn al langer een levendig onderwerp van gesprek in de gemeenteraad. Op maandag 9 januari heeft de gemeenteraad een besluit genomen.

In grote lijnen kan de VVD de visie op de ontwikkeling van dit deel van de binnenstad ondersteunen. We hebben wel extra aandacht gevraagd voor de verpaupering van de openbare ruimte, drugsoverlast, geluidsoverlast en dergelijke. Samen met het CDA hebben we een motie ingediend om een analyse te maken van de oorzaken en achtergrond van de overlast, om te komen tot een integrale aanpak. Deze motie is niet in stemming gebracht, maar is voor het overgrote deel overgenomen door het college. Op basis van de overlastanalyse kunnen we in een later stadium bekijken welke maatregelen eventueel nog moeten worden genomen in het Speelmanskwartier.

In deze discussie speelde de positie van Zalen Schaaf ook een belangrijke rol. Wij wilden graag weten op welke manier de exploitatie tot en met 2018 wordt vormgegeven. Het college stelde voor om, vanaf de ingebruikname van het Harmoniekwartier, de sluitingstijden terug te brengen naar 23:00 uur. Er werden echter geen steekhoudende argumenten om deze beperking door te voeren. In goede samenwerking met de coalitiepartijen is er een motie aangenomen dat het huidig gebruik gewaarborgd is voor de komende jaren en dat de exploitant een redelijke huurprijs gaat betalen voor het gebruik.

We zijn als VVD van mening dat er zo langzamerhand wel duidelijkheid moet komen over een definitieve toekomst voor de locatie van Zalen Schaaf. De motie waarin wordt gevraagd om partijen uit te nodigen een realistisch en haalbaar plan te maken is aangenomen. Op basis van deze plannen kan een nog te selecteren partij vanaf 2019 beginnen met de uitvoering hiervan.