Afrondende besluitvorming begroting en onze moties

Op 8 november stond de besluitvormende raadsvergadering in het teken van de programmabegroting 2022. Met de verkiezingen in het vooruitzicht een beleidsarme begroting. 

Als VVD Leeuwarden willen we echter niet wachten tot de gemeenteraadsverkiezingen om urgente problemen aan te pakken. Daarom kwamen we met een viertal moties om nu al in actie te komen. 

Versnellen woningbouwprojecten
Het woningtekort is hoog en in de komende jaren worden veel te weinig woningen gebouwd. Als VVD willen we voldoende aanbod van woningen en perspectief om de volgende stap op de huizenmarkt te zetten als je daar aan toe bent. Zonder dat je maanden of jaren moet wachten op een geschikt huis.  Dit vraag ook oplossingen buiten de gebaande paden. 

Als VVD fractie willen we voorafgaand aan de invoering van de omgevingswet onderzocht hebben of er mogelijkheden zijn om de gemiddelde doorlooptijd van woningbouwprojecten te verkorten en verzoeken we het college hier concrete voorstellen voor te doen. 

Containerwoningen voor statushouders 
Door krapte op de woningmarkt is er nauwelijks doorstroming vanuit de corporatiewoningen en er zijn mede daarom op dit moment te weinig woningen voor statushouders beschikbaar. Om die reden zitten statushouders onnodig lang in AZC’s. 

Het oplossen van problemen vraagt soms om oplossingen buiten de gebaande paden. Waarom niet containerwoningen inzetten voor statushouders, als dat ook kan voor studenten. Tijdige huisvesting geeft de verblijfsgerechtigde de mogelijkheid om te kunnen starten met zijn of haar integratie. Tijdige huisvesting levert tevens een bijdrage aan de doorstroming in de opvanglocaties.

We verzoeken daarom met onze motie het college onderzoek te doen naar de mogelijkheid om ook containerwoningen toe te passen voor alleenstaande statushouders

Prestatie gehaald, factuur betaald 
Ondernemers zijn onze ambassadeurs, de motor van de lokale economie en zij zorgen voor de banen.  Als VVD fractie zijn wij van mening dat wij ons als gemeente maximaal moeten inspannen voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat

Ondernemers moeten zo snel mogelijk betaald moeten worden voor door hen geleverde diensten en producten. Zeker in deze lastige coronatijd is elke euro die eerder binnenkomt van belang, zodat ook bijvoorbeeld toeleveranciers weer snel betaald kunnen worden. Sneller betalen getuigd van goed opdrachtgeverschap en draagt bij aan een goed ondernemersklimaat

We dienden daarom de motie prestatie gehaald, factuur betaald in. Ondernemers hoeven wat de VVD betreft niet langer dan noodzakelijk te wachten op hun geld. De gemeente Leeuwarden betaalt daarom een factuur binnen 14 dagen. 

We snappen als VVD ook dat wil je, je betalingstermijn inkorten je, je meer moet richten op e-facturatie. Dit zorgt ook zorgt voor vermindering van de administratieve lasten.  

Fietsoversteek Stationsplein; geef veiligheid de voorrang
Veilig met je fiets oversteken bij het stationsplein dat is wat iedereen wil.

Voor het stationsplein moet de fietser voorrang blijven houden, al dus het College. Ook al is dit niet de veiligste oplossing. 

Afgelopen maart heeft de gemeente hiervoor 2 varianten gepresenteerd. 1 waarbij fietsers in de voorrang blijven en een 2e waarbij fietsers uit de voorrang gaan. Bij de fietsers in de voorrang is de verwachting dat er meer ongevallen zullen plaats vinden dan bij fietsers uit de voorrang. Toch kiest het college voor de gevaarlijkste variant waarbij de fietsers in de voorrang blijven. 

Wij dienden daarom de motie haal fietsers uit de voorrang in om te kiezen voor de variant waarbij de fietsers, voor het station op de Stationsweg ,uit de voorrang worden gehaald. Niet om de fietsers te pesten maar omdat dit de veiligste oplossing is, ook voor de fietsers.

Het stationsgebied verdient een veilige oplossing. Door de voorrang voor fietsers te schrappen voorkom je veel (bijna) ongelukken! 

De stemming
Bij de stemming hebben onze moties over het versnellen van bouwprocedures en het huisvesten van statushouders in containers een ruime meerderheid gehaald. De motie tot het sneller betalen van facturen is daarnaast overgenomen door de wethouder. 

Helaas was er geen meerderheid in de raad om de voorrangsregel voor fietsers te schrappen in het stationsgebied. U mag er echter op rekenen dat we ons hard zullen blijven maken voor de veiligheid bij het stationsgebied.