WMO + motie alternatieven WMO-vervoer

De VVD fractie heeft ingestemd met de gewijzigde verordening WMO 2021. Onze fractie gaat er vanuit dat het college doet wat ze moet doen om binnen de financiële kaders te blijven en zorg te dragen voor de betaalbaarheid van de Wmo voorzieningen.

In de verordening wordt o.a. een wijziging van de reisbijdrage van het Wmo-taxivervoer doorgevoerd, met een eerste stap in 2022 en een tweede stap in 2023. Hiermee worden de kosten van het collectief vervoer voor mensen met een beperking (Wmo-taxivervoer) gelijk gesteld aan de kosten voor het collectief vervoer voor mensen zonder een beperking (openbaar busvervoer. Gemiddeld betaald een gebruiker, door deze wijziging, € 1,59 per maand extra. 

Motie alternatieven WMO vervoer

Maar. Nederland telt ruim 4 miljoen ouderen. 25 procent daarvan voelt zich eenzaam. Dat komt onder anderen simpelweg omdat ze gewoon niet meer mobiel zijn. Geen vervoer betekent dat meer dan 1 miljoen mensen geïsoleerd raken. Dit sociale mobiliteitsprobleem leidt tot eenzaamheidsproblemen met grote maatschappelijke kosten en veel druk bij mantelzorgers. De VVD Leeuwarden vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen en blijft doen in de samenleving. Steeds meer steden komen met innovatieve oplossingen voor het mobiliteitsprobleem. In 2017 heeft VVD Leeuwarden ook voorgesteld om het ANWB Automaatje in Leeuwarden te introduceren.

Als VVD zien wij dat het introduceren van deel initiatieven kunnen bijdragen aan het stimuleren van vrijwillige hulp van inwoners aan elkaar, het verminderen van  de afhankelijkheid van het WMO vervoer het voorkomen van eenzaamheid en het weer laten meedoen van ouderen en kwetsbaren in de samenleving. 

Om die reden hebben wij samen met GroenLinks en PvdA een motie ingediend die het college opdraagt de mogelijkheden en initiatieven, die kunnen worden ingezet naast het reguliere Wmo-taxivervoer, te inventariseren en te onderzoeken. Vervolgens te komen met een voorstel of en hoe deze initiatieven kunnen worden ingezet. Zonder financiële bijdrage vanuit de gemeente.

Onze motie is unaniem aangenomen.