Fiets op 1, ten koste van?

Onlangs behandelden we in de raad het visiedocument ‘Fiets op 1, Leeuwarden actieve duurzame Fietsstad’. Bij de behandeling van de begroting voor 2020 was dit visiedocument aangekondigd door de wethouder. In het visiestuk wordt beschreven wat er nodig is om de ambitie van Leeuwarden als Fietsstad te realiseren. de realisatie van deze ambitie zal meerdere jaren in beslag nemen. Het document werd door het college niet ter vaststelling maar ter bespreking aangeboden.

Het college vroeg ook niet om financiële middelen beschikbaar te stellen, maar wel om de richting en koers ten aanzien van visie Fiets op 1 en mogelijke uitwerkingsscenario’s daarvan aan te geven, als een belangrijke bouwsteen voor het volgende collegeprogramma en een verdere uitwerking van het fietsbeleid. Hier mijn bijdrage voor de eerste termijn van het debat: 

"De VVD beschouwt alle verkeersdeelnemers als gelijkwaardig. Dat is ook direct het bezwaar dat wij hebben tegen dit visiestuk. Het enthousiasme om de fiets op 1 te zetten wordt in wel erg euforische bewoordingen beleden. De fiets wordt nog net niet als middel aangedragen om de wereldvrede te bevorderen. Wat de VVD betreft moeten onze inwoners zich prettig en veilig door de gemeente kunnen bewegen, of het nu met de auto, de fiets, een e-bike of een ander vervoersmiddel is. Met die gedachte in het achterhoofd zien we wel degelijk voorstellen in het document waar we achter staan. Bijvoorbeeld als het gaat om onderhoud van fietspaden, het verbeteren van de fietsverkeersveiligheid en het realiseren van extra fietsenstallingen. Over die fietsenstallingen: wij hebben recent gepleit voor een onderzoek naar een oplossing zoals in Apeldoorn. Daar geldt een fietsparkeerverbod in een deel van de binnenstad, gecombineerd met gratis bewaakte fietsenstallingen op zes verschillende plekken in de stad. Je zou de in het visiestuk genoemde realisatie van 600-800 extra stallingen in dat kader naar voren kunnen trekken. De keuze voor een ambitieniveau kan de leefomgeving van onze inwoners aanzienlijk beïnvloeden en is daarmee bij uitstek een verkiezingsthema. Waarna de nieuwe raad hier een besluit over kan nemen.

Hoewel een deel van de fracties direct een voorkeur uitspraak voor het hoogste (uiteraard duurste) ambitieniveau heeft de raad in vervolg op het debat nog geen definitieve keuzes gemaakt. Behalve dan de keuze voor een maximum snelheid van 30 km in de bebouwde kom in onze gemeente. Dit naar aanleiding van een motie van Groen Links. Deze motie hebben wij niet gesteund. Verkeersveiligheid heeft niet alleen te maken met maximale snelheden maar ook met gedrag en de inrichting van de wegen. Wat ons betreft zou het maximum van 30 km alleen moeten worden toegepast waar dat nodig is voor de verkeersveiligheid. En dat uitgangspunt wordt volgens ons in de gemeente Leeuwarden al redelijk toegepast. Zeker als we kijken naar de lijst met uitzonderingen waar Groen Links al bij voorbaat mee kwam was de motie wat ons betreft dan ook overbodig.