Meld een vermoeden... wordt vervolgd

Zoals gemeld in een eerdere editie van de nieuwsbrief waren er nogal wat onbeantwoorde vragen rondom de inzet van de “Meld een vermoeden” app door de gemeente. Momenteel loopt er een pilot in Leeuwarden waarbij een beperkt aantal ambtenaren vermoedens van ondermijning kan melden via de app. 

We moesten als raad uit de krant vernemen dat het de bedoeling was om gebruik van de app uit te breiden naar alle ambtenaren. Dit voornemen riep de nodige vragen op als het gaat om privacy en proportionaliteit. In het mede door de VVD aangevraagde debat met de burgemeester bleef een groot deel van deze vragen onbeantwoord. Dit was dan ook aanleiding voor een vervolgbijeenkomst van informatieve aard. Waarbij de al geïnventariseerde vragen vanuit de raad vooraf schriftelijk werden beantwoord. Op zich zijn de vragen die onze fractie had voldoende beantwoord maar daarmee zijn we niet zonder meer voor voortzetting of uitbreiding van het gebruik van de app na de pilot. In de loop van dit jaar is een evaluatie van de app gepland. Wij vinden dat de raad goed moet worden geïnformeerd over deze evaluatie en ook actief moet worden betrokken bij de besluitvorming over het vervolg. Daarom hebben we ons aangesloten bij het initiatief van GroenLinks om een motie van deze strekking in te dienen. Tijdens de afgelopen raadvergadering is deze motie met brede steun aangenomen. Dit onderwerp komt dus zeker weer op de agenda in de nieuwe raad.

Woordvoerder: Petra van der Sloot