Extra geld voor het welzijn van jongeren in coronatijd

Jongeren hebben door de coronamaatregelen op relatief veel leefgebieden moeten inleveren, terwijl zij zelf doorgaans niet tot een risicogroep behoren. Ze ervaren vaak meer dan andere leeftijdsgroepen mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst. Hebben studievertraging opgelopen, ervaren een toenemende ongelijkheid in het onderwijs of stoppen zelfs met hun opleiding.

Het aantal jongeren van 17 t/m 27 jaar dat niet werkt en ook geen opleiding of scholing volgt, stijgt door de Corona crisis. Dit is zorgwekkend, omdat dit jongeren zijn met een veel groter risico op (langdurige) werkloosheid, armoede, schulden, psychische problematiek en sociaal isolement.

Het Rijk heeft een vierde steunpakket beschikbaar gesteld om structurele schade van de mentale gezondheid van jong, oud en kwetsbare groepen zo veel mogelijk te beperken en voor activiteiten te zorgen die een gezonde leefstijl bevorderen. Hiervoor is voor Leeuwarden in totaal € 1.131.000 eenmalig van het Rijk ontvangen.

Sinds 1 mei 2021 heeft Jongerenwerk Amaryllis in het kader dit Corona steunpakket tijdelijke extra middelen ontvangen voor de ondersteuning van jongeren en voor het creëren van extra ontmoetingsactiviteiten. Deze inzet van extra jongerenwerk  zou gezien de extra middelen eindigen op 31 januari 2022.

Als VVD zijn we voorstander van de extra inzet voor jongeren. We zijn voor een aanpak die gericht is op alle jongeren, maar juist ook specifiek aandacht heeft voor kwetsbare jongeren, die soms al sinds het begin van de coronaperiode thuiszitten. We zitten nog midden in de coronacrisis met beperkende maatregelen. Het is aan ons, om samen met de jongeren ervoor te zorgen dat ze deze crisis goed doorkomen en perspectief houden op een onbezorgde toekomst. Een toekomst waarin ze zo min mogelijk gehinderd worden door de effecten van corona.

Om deze reden hebben wij de afgelopen raadsvergadering een motie – samen met andere partijen –  ingediend voor extra financiering, vanuit de coronagelden, voor nogmaals een extra impuls voor het jongerenwerk en de steunstructuren op de scholen voor 2022. Naast extra geld hebben we als VVD ook ingezet op een brede evaluatie ten aanzien van de gelden en de effectiviteit. Dit om te bepalen hoe wij straks met onze steunstructuren op scholen en het jongerenwerk willen omgaan, op het moment dat corona voor bij is.

Onze motie is uiteindelijk unaniem aangenomen.

Woordvoerder: Marcel Visser