Beschouwing coalitieakkoord

Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, met elkaar samenwerken is succes.

Sinds de invoering van de dualisering – alweer twintig jaar geleden – zijn er steeds meer gemeenteraden die kiezen voor een transparant en open proces van coalitievorming na de raadsverkiezingen. Zo niet in Leeuwarden. Hier doen we het ook in 2022 nadrukkelijk zoals het altijd gebeurde: zonder communicatie aan de raad, achter gesloten deuren en met selectieve communicatie via de media. Geen enkel zicht op de opdracht van de formateur, geen tussentijdse rapportage en openheid en transparantie ontbreekt. Hiermee wordt  de toon gezet voor de samenwerking tussen raad en college. Met als sluitstuk het gebrek aan vertrouwen, nu zelfs het akkoord niet onder embargo naar de raadsfracties kon komen. Een valse start.

Het had anders gekund. Dat ik dit ooit nog eens zou zeggen, maar neem een voorbeeld aan Arie Slob in het kader van transparantie, zoals in de formatie in Zwolle.

Stadsakkoord op hoofdlijnen vol vaagheden

Een stadsakkoord op hoofdlijnen dat van zoveel vaagheden spreekt, maar toch ook weer genoeg om de duale ruimte weer in te kaderen.

Het akkoord leest weg als het verkiezingsprogramma van Groenlinks aangevuld met oude wijn in nieuwe zakken. Over een deel wat dit coalitieakkoord presenteert heeft de raad al lang een besluit genomen of is al staand beleid. Zoals de armoedenota of de pilot schuldhulpverlening. De 5800 te bouwen woningen was al door wethouder de Haan aangekondigd. De weidenvogelcompensatie waren al geregeld. Diftar wordt ingevoerd conform besluit uit 2020 en bouwen nabij de Hounspolder is ook niet nieuw. En als je lang genoeg wacht met de uitvoering dan maak je gewoon weer opnieuw melding van een uitvoeringsnotie versterking sociale basis.

Grote woorden en gemaakte beloften door partijen lijken als een vogel gevlogen of worden even snel bij de kliko gezet om solidair te zijn met de PvdA en GroenLinks.

Hoe dan, wat dan, wanneer. Zoveel vragen, zoveel opmerkingen en weinig concrete doelen.

Onderwerpen waar u ons aan uw zijde vindt, maar ook waar wij een andere visie op hebben.

Een kleine greep:

Stadsbouwmeester; einde Hus en Hiem?

Wij zijn al geen voorstander van Hus en Hiem en krijgen er nu nog een orgaan bij; De Stadsbouwmeester. Ik mag aannemen dat de we niet 2 maal de welstand gaan toetsen en dat dit de opmaat is om toch afscheid te nemen van Hus en Hiem? En wat is het verschil met de hoofdstedenbouwkundige?.

Basisbaan

Dan de invoering van de basisbaan; de enige basisbaan die dit college kan vormgeven wat de VVD betreft is die van een wethouder. Voor de rest gaan we er vanuit dat we mensen begeleiden naar een reguliere baan, zeker gezien de huidige arbeidsmarkt.

Fondsen

Dan worden in het akkoord in een paar regels 40 miljoen euro’s in fondsen gestopt. De creditcard is weer geactiveerd. Er ligt nog geen uitwerking maar de Prins Hendrik Brug verscheen, bij monde van wethouder de Haan, alweer in de media. Als je al weet waar je het geld aan wilt uitgeven meld dit dan ook in je akkoord. Maar doe geen trucjes met een fonds.

Zelfbewoningsplicht

En dan de invoering van de zelfbewoningsplicht. Op het moment dat we iedereen nodig hebben om mee te bouwen aan de woningvoorraad, sluit dit nieuwe college investeerders, initiatiefnemers en ontwikkelaars keihard uit. Deze investeerders zorgen immers wel voor betaalbare middenhuur: wie geen gebruik kan maken van een sociale woning komt al snel terecht bij een private partij. We kennen allemaal wel iemand die huurt van een lokale ondernemer die daardoor een pensioen verdient. Door deze woningen vinden mensen in een echtscheiding een dak boven hun hoofd en kunnen starters de stap maken om hun eerste woning te huren. 

OZB

Dan nog een addertje onder gras. Het akkoord geeft aan ‘we zijn niet van plan om de OZB met meer dan de inflatie te laten stijgen”. Er zit ruimte in de formulering. En even voor de huizenbezitters. De inflatie staat op 9,7%. Dat is op zich al een forse stijging die het nieuwe college door wil voeren. En wat zijn de  voornemens om de tarieven meer in de pas te laten lopen met de rest van Fryslân? Met name voor niet woningen scoort Leeuwarden te hoog. Wat de VVD betreft maakt het College daar werk van.

Diversiteitsbeleid

Tot slot de diversiteitskaart waar collegepartijen altijd mee zwaaien. Ik hoop dat u voortaan deze kaarten voor de borst houdt en u eerst focust op u zelf voordat u anderen oplegt hoe zij om moeten gaan met diversiteit. Zeker als bij u  kwaliteit, man en wit de norm is.

Bij dit akkoord hadden we de volgende verwachtingen: Een duidelijk programma, heldere doelstellingen, meer focus op veiligheid en handhaving, een begroting die van onderop is opgebouwd, een grotere ambitie m.b.t. woningbouw en meer inzet op alternatieve woonvormen, de ondernemers centraal, inbedding van de aanpak van de vlietzone, minder regels, inzet van andere vormen van financiering zoals de social impact bonds. En niet alleen oog voor stad maar ook voor platteland en landbouw.

Hoop bleek maar weer eens uitgestelde teleurstelling.