VVD Leeuwarden tegen komst ROL/AZC - Meerderheid Raad stemt voor

De kogel is door de kerk. Na een lange periode van onzekerheid voor de omwonenden heeft de raad in meerderheid gestemd voor een Regionale Opvanglocatie (ROL) op de plek van het voormalige TUIN! aan de Troelstraweg. Dit betekent dat het college verder gaat met de planvorming voor de ROL en op termijn weer terugkomt bij de raad voor besluitvorming in de planologische procedure. De VVD stemde tegen om de volgende redenen:

 

Het plan is in strijd met de uitgangspunten die de raad in december 2020 heeft vastgesteld:

  1. Het uitgangspunt was opvang voor 250 statushouders of evident kansrijke asielzoekers aangevuld met 100-200 andere woningzoekenden. In de praktijk, zeker aangezien de zeggenschap over de invulling bij het COA ligt,  mag je er vanuit gaan dat het zal gaan om 450 al dan niet kansrijke asielzoekers.
  2. Uitgangspunt was ook dat het van belang is dat een goede communicatie wordt georganiseerd met de bevolking. Wat de VVD betreft is het college daarin tot nu toe niet geslaagd. We hebben in het debat dan ook gevraagd om een bewonerscomité in te stellen om omwonenden actiever en beter te betrekken dan tot nu toe het geval was. De wethouder heeft dit toegezegd.

Dan onze bezwaren tegen de locatie TUIN!:

  1. De omgeving heeft zich aanzienlijk geroerd en terechte zorgen geuit over de sociale druk op de omgeving en de verkeersveiligheid.
  2. Gezien het belang van defensie als grote werkgever in onze gemeente maakt de VVD zich zorgen dat dit in de toekomst toch ten koste zal gaan van de vliegbasis. De brief van de staatssecretaris waarin staat dat defensie geen bezwaar zal maken tegen de ROL neemt deze zorgen niet weg. De WOO stukken die zijn gepubliceerd voor het debat laten namelijk duidelijk zien dat er binnen defensie wel degelijk serieuze bedenkingen zijn. Het college kan geen garanties geven dat deze keuze in de toekomst niet nadelig zal uitwerken voor de vliegbasis.
  3. Het plan is strijdig met eerdere besluiten om woningbouw op deze locatie af te wijzen, en dit plan is veel grootschaliger.
  4. Het is te verwachten dat de omwonenden van TUIN! gaan procederen tegen het plan. De daadwerkelijke komst van het ROL zou daardoor nog wel eens jaren kunnen gaan duren. Als urgentie voor het realiseren van opvangplekken het argument is dan had dus beter voor een andere locatie kunnen worden gekozen waarvoor bijvoorbeeld geen planologische wijzigingen nodig zijn.

En onze bezwaren tegen een ROL in Leeuwarden:
De VVD was en is sowieso tegen de vestiging van een ROL in Leeuwarden. We hebben al een structureel hoog aantal mensen in de bijstand en daarmee geen passende banen voor asielzoekers om hun integratietraject mee te beginnen. Verder hebben we schaarste in voorzieningen als huisartsenzorg, onderwijs etc. En neemt Friesland als je kijkt naar het aantal opvangplekken per inwoner naar verhouding al ruimschoots verantwoordelijkheid voor opvang. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het zuidwesten van Nederland. Voldoende redenen om tegen te stemmen. Zelfs met de spreidingswet in aantocht. Deze wet ligt nu nog bij de Raad van State en moet nog worden aangenomen. Er is wat ons betreft geen enkele reden om daar nu al op vooruit te lopen.

Het proces tot nu toe verdiende geen schoonheidsprijs. Gebrekkige informatievoorziening aan de raad, problematische communicatie met de omwonenden en terugkerende chaos bij de behandeling in de raad. Slecht voor het vertrouwen van onze inwoners in de politiek. Dat kan en moet beter in de vervolgfases.