Brede steun voor motie verhuurvergunning

Nog steeds staat de woningmarkt onder druk. Voor vooral starters is het nog lastig om ertussen te komen op de woningmarkt. Bijvoorbeeld doordat goedkope woningen worden opgekocht door beleggers en ondernemers voor de verhuur. In de watersportdorpen (Grou, Wergea en Warten) worden daarnaast woningen opgekocht als recreatiewoning, waardoor de leefbaarheid in bepaalde wijken en straten onder druk komt te staan.
 
Vanuit dit perspectief meent het college van B&W de woningmarkt in Leeuwarden stevig te moeten reguleren. Voor het grootste gedeelte van de stad wil het een opkoopverbod invoeren, waardoor woningen niet meer gekocht kunnen worden om deze te gaan verhuren. Daarnaast komt een er zogenaamde onttrekkingsvergunning voor het dorp Grou, waardoor een woning niet meer mag worden opgekocht als recreatiewoning.

Een opkoopverbod voor een groot deel van de stad Leeuwarden vinden we een veel te grote en ongerichte maatregel om de misstanden op de woningmarkt aan te pakken. Daarnaast zal de onderbouwing juridisch niet standhouden en zijn de kosten van handhaving nog onbekend. Daarom hebben we als VVD bij de besluitvormende raadsvergadering op 22 maart een amendement ingediend tot het schrappen van het opkoopverbod uit de huisvestingsverordening. Dit amendement kon alleen op steun rekenen van VVD en D66. 

Aansluitend hebben we ook meteen een alternatief benoemd: de nieuwe instrumenten uit de Wet Goed Verhuurderschap. Deze nieuwe instrumenten zijn o.a. een verhuurvergunning en bestuurlijke boetes. Al sinds de misstanden in de Vlietzone hebben we als VVD gepleit voor een verhuurvergunning. Vanwege uitvoerbaarheid en kosten voelde het college van B&W er tot dusver echter niets voor. De nieuwe Wet Goed Verhuurderschap geeft gemeenten juist meer mogelijkheden en bevoegdheden, waardoor de implementatie van een verhuurvergunning juist versimpeld kan worden. Daarom hebben we als VVD, samen met D66, FNP, PvdA, GroenLinks en CDA een motie ingediend om uiterlijk in het vierde kwartaal van dit jaar een plan voor te leggen aan de gemeenteraad Leeuwarden op welke wijze de instrumenten uit de Wet Goed Verhuurderschap geïmplementeerd gaan worden in Leeuwarden. Behalve Lijst058 heeft iedere partij in de raad voor deze motie gestemd. 

Daarnaast hebben we samen met o.a. D66 een motie ingediend om in de komende periode ook onderzoek te doen naar een onttrekkingsvergunning voor Warten en Wergea. Wat we willen voorkomen is dat in deze dorpen meer woningen worden opgekocht voor recreatie, op het moment dat het in Grou niet meer is toegestaan. Ook deze motie kon rekenen op een ruime meerderheid. 

Het debat op 22 maart was uitermate levendig. De fractie van de FNP had op voorhand het debat aangevraagd omdat ze behoorlijk wat aanpassingen wilden doen in de huisvestingsverordening. Denk daarbij aan een voorrangsregeling voor statushouders, binding met dorp en vitale beroepen. Dit bleek echter meer voor de bühne, want ze verzuimden om met amendementen of moties te komen. 

Een ruime meerderheid van de raad (28 tegen 10) hebben uiteindelijk voor de terinzagelegging van de huisvestingsverordening gestemd.