Behandeling veiligheidsagenda

De afgelopen weken hebben we in de raad de veiligheidsagenda  2023-2026 behandeld. In de Politiewet is vastgelegd dat de gemeenteraad minstens eens per vier jaar de doelen vaststelt die de gemeente op het terrein van de veiligheid nastreeft. Het college legt de veiligheidsagenda ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Daarmee wordt richting gegeven aan het lokale veiligheidsbeleid voor de komende periode. De volgende onderwerpen zijn benoemd als prioritaire thema's:

  • Aanpak overlast, waaronder straatintimidatie
  • Verkleinen speelruimte voor ondermijnende criminaliteit
  • Vergroten bewustwording en weerbaarheid digitale veiligheid en tegengaan cybercrime
  • Uitvoering programma Leeuwarden Oost, Preventie met gezag
  • Mensenhandel en prostitutie
  • Maatschappelijke onrust

 

Bij de veiligheidsagenda hoort ook een uitvoeringsprogramma.  Het college is bevoegd om dit uitvoeringsprogramma vast te stellen maar als raad kunnen we ons hier wel over uitspreken, de inhoud hangt ook nauw samen met die van de veiligheidsagenda. Mijn bijdrage in het debat was als volgt:

"Voor de VVD is veiligheid een kernthema. We hebben de veiligheidsagenda en het uitvoeringsprogramma dan ook met belangstelling gelezen maar bleven helaas achter met het gevoel: is dit alles? Allereerst het uitvoeringsprogramma: De VVD vindt dit op veel punten weinig concreet en meetbaar waardoor de vraag rijst hoe het college invulling gaat geven aan de prioriteiten die binnen de veiligheidagenda worden gesteld. bijvoorbeeld bij aanpak jeugdoverlast staat "inzet op preventie, bewustwording en  weerbaarheid". Wat is hier de startsituatie en wanneer is de genoemde inzet succesvol? Eigenlijk is mijn vraag aan het college hier: ligt, dan wel komt er nog een verdere uitwerking op basis van het uitvoeringsprogramma? en hoe kunnen wij als raad dan vervolgens vaststellen of de doelen worden behaald?

Dan de prioritering: als je kijkt op waarstaatjegemeente.nl naar de veiligheidscijfers dan scoort Leeuwarden relatief hoog als het gaat om woninginbraken en winkeldiefstal. en toch daalt het budget voor woninginbraken  van 30.000 in het vorige uitvoeringsprogramma naar 5.000 nu. Kunt u dat verklaren? Daarnaast blijft het totale uitvoeringsbudget staan op 550.000. Gezien de inflatie dus eigenlijk een lager budget. Wat zegt dat over de prioriteit die aan veiligheid wordt gegeven?

Ten slotte mist de VVD evenals een aantal andere partijen een gevoel van urgentie bij de aanpak van straatintimidatie en prostitutie. Wat is er concreet gedaan om meer leed te voorkomen in de lange periode sinds de moties hierover zijn aangenomen?"

In antwoord op mijn vragen over het budget gaf de burgemeester als verklaring voor de daling van het budget voor woninginbraken aan dat het aantal inbraken inmiddels aanzienlijk is gedaald. Het totale budget in het uitvoeringsprogramma is inderdaad hetzelfde gebleven maar er is meer capaciteit beschikbaar vanuit een ander budget. Wat dus niet zichtbaar was in de stukken die zijn voorgelegd aan de raad. 

Meerdere partijen waren kritisch over het uitblijven van resultaten bij de aanpak van straatintimidatie en prostitutie. Op beide onderwerpen mogen we later dit jaar iets verwachten. Bij de besluitvormende vergadering hebben nog een motie van de ChristenUnie mee ingediend om net als Arnhem en Alkmaar straatintimidatie in de APV te laten opnemen zodat er een eerste basis is om het aan te pakken. Deze motie heeft het helaas niet gehaald.  

Wel aangenomen en gesteund door ons: Een amendement van de PvdA om tekst toe te voegen over huiselijk geweld en een motie van D66 om te onderzoeken wat er gedaan moet worden om te voorkomen dat een gedeelte van de sekswerkers in de illegaliteit verdwijnt.

Na een behandeling van meer dan drie uur is de Veiligheidsagenda uiteindelijk met algemene stemmen aangenomen. De uitvoering gaan we actief volgen waarbij we ook zoveel mogelijk om concrete en meetbare resultaten blijven vragen.