Jaarstukken 2022 - domein sociaal

We trappen deze jaarstukken af in Boel. In het voormalige culturele icoon Zalen Schaaf. Een plek die voor veel partijen een thuisbasis moet vormen. Een plek die hopelijk ook jongeren weet te trekken. Vooral na corona gaven jongeren aan een plek van ontmoeting te missen. In 2022 hebben we als Raad een aantal keren gesproken over “het Neushoornplan”. Het doel van dit plan was het bieden van een laagdrempelige en voor jongeren onder 18 aantrekkelijke plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten en indien ze wensen deel kunnen nemen aan de geboden activiteiten.

Dit plan leek een eenzame dood gestorven toen er geen raadsmeerderheid leek te zijn. Maar niets leek minder waar. Als het voor de schermen niet lukt, dan maar een wethouder op pad sturen met een subsidie via de achterdeur. Toch 70K subsidie voor het jongerenplan naar neushoorn. Waarom zijn wij als Raad hier niet over geïnformeerd. Naar welke andere partijen is zo nog meer geld gegaan (225.000 euro naar Kunstkade). En dit zijn incidentele middelen, voor een structureel probleem. Kunnen we bij de begroting van 2024 van het college een structurele oplossing met dekking tegemoet zien.

En door..

Vanavond rekenen we af met 2022. En jaar met een oud college en een nieuwe college. En beiden lijken hetzelfde gedaan te hebben; op de winkel passen. Wel fijn dat die winkel op zondag de gehele dag open is.

Armoede, werkloosheid en bijstand

Op het aantal banen, het percentage laagopgeleiden en de participatie van vrouwen scoort Leeuwarden gemiddeld. Op de onderwerpen armoede, werkloosheid en bijstand zit gemeente Leeuwarden bij de 10 slechtst scorende gemeenten. Ofwel, een hoger dan gemiddelde werkloosheid, bijstand en armoede.

Het is dit college amper gelukt om mensen uit de bijstand te laten uitstromen. Want de belangrijkste oorzaak van daling is dat de instroom lager uitviel. En dat is meer logica dan inzet van het College. De huidige krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor meer werkgelegenheid en meer banen. Verschillende doelgroepen hebben meer perspectief op betaald werk. Werkgevers zetten meer in op behoud van medewerkers.

En hoe krijg je het dan toch voor elkaar om zo weinig mensen uit de bijstand te halen en zelfs 4.500 mensen meer dan een jaar op de bank te laten zitten. En hoe komt dat?  Door de sociale hangmat van Leeuwarden!

Wat de VVD betreft helpen we zoveel mogelijk mensen aan het werk. Om uit die armoede te komen is een aanpak nodig op meerdere fronten: een voldoende en stabiel inkomen, werk dat voldoende perspectief biedt en dienstverlening die aansluit op de behoeften van werkende minima. En koersen we op minder minimaregelingen, en gaan we scherper aan de wind varen als het gaat om ons armoedebeleid.

Wie minder bijdraagt, kan ook minder een beroep doen op de samenleving. Als je bijstand ontvangt maar de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, zou je ook geen beroep moeten kunnen doen op de royale regelingen in Leeuwarden.

Als je elke keer dweilt, zal iedereen blijven denken dat de kraan niet lekt.

 

Toename Jeugdhulp

De wachtlijst is teruggebracht van 130 naar 40 jeugdigen en de wachttijd is verkort van 8 maanden naar 50 dagen. Dat betekent dat zorgvragen nog niet altijd binnen de wettelijke toegestane wachttijd kunnen worden afgehandeld.

Wat de VVD betreft is het niet acceptabel dat zorgvragen niet binnen de wettelijke toegestane wachttijd kunnen worden afgehandeld. En ondertussen lijkt het JET meer een hindermacht dan een redding. Hoe heeft de wethouder de kosten op de jeugdzorg zo uit de klauwen kunnen laten lopen.

De ambities m.b.t. vernieuwing jeugdhulp zijn niet gehaald. Een tekort van 6,2 miljoen. Waarbij we in 2024 met nog een tekort van bijna 3,5 miljoen mogen rekening houden. En het absurde is dat het college in de beantwoording op technische vragen aangeeft dat er is geen onderzoek is gedaan naar de oorzaken.

De VVD fractie vraagt zich af of de wethouder wel in control is en waarom zij afgelopen jaar de raad niet op de hoogte heeft gebracht van dit exorbitante tekort. De VVD fractie zou graag zien dat het JET en de werking ervan op korte termijn wordt geëvalueerd. Hierbij tevens ook te onderzoeken op welke wijze de rijwijdte van de jeugdzorg kan worden beperkt. Er moet een scherpere afbakening komen van wat we scharen onder jeugdzorg. Nog te vaak krijgen kinderen hulp voor zaken die horen bij normaal opgroeien, of blijkt hulp niet effectief. Nee is ook een antwoord!

Aandacht voor onze ouderen

Het college geeft in haar beantwoording aan dat: ‘ Voor ons zijn ouderen en de door hen benodigde zorg een belangrijk onderwerp”.
Ter illustratie in het coalitie akkoord worden senioren/ouderen maar 1 maal in de kantlijn genoemd en in de jaarstukken maar 3 maal.

De komende jaren dient zich nog een ander urgent maatschappelijk probleem aan. Door de vergrijzing neemt het aantal oudere huishoudens de komende twintig jaar sterk toe.

Ouderen moeten langer zelfstandig thuis wonen, ook bij toenemende gebreken, waardoor zorg en ondersteuning thuis nodig is. Daarbij komt dat veel ouderen in een huis woont dat minder geschikt is om in te blijven wonen als er mobiliteits- of gezondheidsproblemen ontstaan. Ook zijn dagelijkse voorzieningen, zeker in de dorpen, lang niet altijd op loopafstand. Dat betekent dat er een forse uitdaging ligt in de toekomst.

Wat de VVD betreft doet het college meer dan ze tot op heden hebben nagelaten. Het vraagt om meer geschikte woningen met woonconcepten waarbinnen nabuurschap kan floreren, het ondersteunen van de verschuiving van zorg en hulp naar het woondomein, én een andere manier van denken en doen, bij professionals én burgers. Inzet voor voldoende huisartsen, tandartsen en verpleging dichtbij huis.

Toekomstbestendig wonen gaat veel verder dan alleen de woning; het vraagt iets van ons allemaal.

Tot slot nog een paar openeindjes.

Verzelfstandigen Harmonie.

Wat is de stand van zaken inzake de voorbereiding van de verzelfstandiging van de Harmonie. Waarom duurt dit zolang voordat het naar de Raad komt. Wat is de opstelling van het college ten aanzien van de zelfstandiging

Leefbaarheid Vlietzone

Wat doet het college hier nog concreet voor? De rapportage majeur projecten besteed minimaal aandacht aan het Plan van Aanpak Vlietzone. Alle peilen zijn gericht op de socialistische speeltuin Leeuwarden Oost. Maar we zitten ook in het nu. Welke uitvoering geeft het college aan het manifest van Vlietvaardig. Op welke wijze is de veiligheid vergroot, wordt de verloedering van de wijk tegen gegaan. En boven op welke wijze neemt dit college de wijk serieus. Want stickers en afvalbakjes tegen de grote afvaldumping in deze wijk is toch echt een lachtertje.