Jaarstukken 2022 - wonen en leefomgeving

Dit jaar niet één, maar drie keer een debat over de jaarstukken van 2022. Het tweede debat vond plaatst in de Nije Skalm, het voormalig gemeentehuis van Leeuwarderadeel in Stiens. Net als voor de twee andere debatten in Boel en hotel Oostergoo, kende de avond een vaste indeling: eerst in gesprek met inwoners en betrokken organisaties en aansluitend als politieke partijen met elkaar in debat. In Stiens stonden twee thema’s centraal: wonen en leefomgeving. 

Twee thema’s waarbij we het VVD-geluid goed hebben kunnen laten horen. In onze ogen lijkt het College te snel tevreden te zijn met een zesje, terwijl ondertussen ambities niet worden verwezenlijkt. De gehoopte woningbouwversnelling blijft uit, moties worden niet tot onvoldoende uitgevoerd, ondernemers moeten nog steeds wachten op een permanent terrassenbeleid, de visie binnenstad laat op zich wachten en het gewenningsjaar diftar kunnen we als mislukt beschouwen

Lees hier de volledige bijdrage

Wonen

Allereerst het thema wonen. Met een nieuw geïnstalleerd college en een collegeakkoord vol goedbedoelde ambities, hoop je dat het college daar ook naar handelt. Maar, hoop is in dit geval uitgestelde teleurstelling. Met slechts 646 nieuwe nieuwbouwwoningen loopt Leeuwarden relatief ver achter bij gemeenten zoals Heerenveen en Groningen. Niet alleen is dit een druppel op de gloeiende plaat om structureel het woningtekort aan te pakken, ook loopt het college hiermee volledig uit de pas met de door haarzelf opgeschreven ambitie van 5800 opgeleverde nieuwbouwwoningen voor 2030. 

Waarom lukt het andere gemeenten wel om in verhouding veel meer nieuwbouw te realiseren dan Leeuwarden? Welke acties is de wethouder van plan om in te zetten voor 2023? En aan welke concrete doelstelling mogen we de wethouder voor dit jaar houden qua nieuwbouw? En waarom komt het dat de nodige woningbouwversnelling achterblijft? Is dit de schuld van het vorige college, onvoldoende tempo bij projectontwikkelaars of gebruikt het college de veelgebruikte excuussmoes uit de jaarstukken: onvoldoende capaciteit en krapte op de arbeidsmarkt? 

Al jaren pleiten we als VVD Leeuwarden voor versnelling van de woningbouw. Dit hebben we afgelopen jaar nogmaals aangehaald bij het beleidskader wonen in de dorpen, waarbij we als VVD een amendement door de raad hebben gekregen om dorpen niet 5, maar 10% bouwruimte te geven. Tegelijkertijd hebben we toen een motie ingediend om initiatiefnemers beter te ondersteunen (de motie help het dorp op weg). Onze conclusie is dat deze motie, ondanks goede bedoelingen van het college, nog steeds niet is uitgevoerd. 

De weblink waar het college naar verwijst bij de uitvoering van deze motie is uit de lucht. Een kleine zoektocht op de gemeentelijke website leert verder dat:  een lijst van gemeentelijk vastgoed, contactpersonen vanuit de ambtelijke dienst, uitleg over het proces en goede praktijkvoorbeelden ontbreken. Opnieuw lijkt het college moeite te hebben met de uitvoering van moties en amendementen.

Naast voldoende woningbouw is betaalbaarheid ook een thema. Het linkse motorblok van dit College ziet sociale woningbouw als oplossing voor starters. Wij als VVD gunnen starters een mooie koopwoning, zelf naar de zin te maken, en vermogen op te bouwen. Tegelijkertijd maken wij ons zorgen over de toegankelijkheid van een starterwoning, in het bijzonder bij nieuwbouwprojecten. In de jaarstukken kunnen we hier niks over vinden. Op welke wijze zorgt de wethouder ervoor dat woningbouw ook betaalbaar blijft? VVD schroomt onorthodoxe maatregelen niet. Denk hierbij aan een systeem met erfpacht voor betaalbare nieuwbouwwoningen. Heeft de wethouder dit al serieus onderzocht? 

Leefomgeving

Om inwoners blijvend aan ons te verbinden is een goed economisch klimaat, met oog, oren en hart voor onze ondernemers, cruciaal. Met dank aan de VVD hebben ondernemers de ruimte gekregen om op zondagochtend op te gaan. Kijkend naar het aantal ondernemers dat daarvan gebruik maakt, kunnen we niet anders concluderen dan dit een succes is. Tegelijkertijd moet ik het college teleurstellen. Mijn fractie constateert dat ondernemers en het economisch klimaat het onderschoven kind zijn bij dit college. Kijk naar het terrassenbeleid. Als VVD zijn we voorstander om ondernemers volop de ruimte te geven om te ondernemen. Jammer is het daarom dat er nog steeds geen permanente duidelijkheid is over het terrassenbeleid. Daarom vragen we het college actie en haast. Ditzelfde geldt voor de binnenstadsagenda. In de ogen van de VVD kan de binnenstad van Leeuwarden wel een oppepper gebruiken. Zo is er nu te veel leegstand. Reden voor de VVD om in 2022 met de motie versterking aanloopstraten te komen. 

Bij de voorgenomen prestaties en doelstellingen geeft het college verrassend aan dat festivals en evenementen gelukt zijn/op koers liggen. De VVD vraagt zich af wat nu daadwerkelijk is gelukt. Festivals worden de gemeente uitgejaagd, evenementen zuchten onder de regeldruk en de inflatie drukt enorm op de haalbaarheid van festivals en evenementen. Gemakshalve laten we de trage voortgang van het bestemmingsplan Groene ster maar even achterwege. Festivalhoofdstad Leeuwarden bevindt zich in comateuze toestand, en is eerder dood dan levend. 

Ook op het vlak van acquisitie en relatiebeheer zien we als VVD weinig inspanning door het college. Op welke wijze zorgt zij voor meer MKB en bedrijvigheid in Leeuwarden? En waar richt het college zich op als het gaat om acquisitie? Wat heeft prioriteit? 

Een ander punt is verkeersveiligheid. Als VVD zijn we blij dat er eindelijk actie is ondernemen op het stationsplein. In onze ogen hebben we hier definitief afscheid genomen van shared space bij het stationsplein. Wat ons betreft, net als het merendeel van Leeuwarden (als we de enquête mobiliteit mogen geloven), nemen we in de hele gemeente Leeuwarden dan ook afscheid van dit weerzinwekkende verkeersexperiment. 

2022 Was ook het zogenaamde gewenningsjaar voor Diftar. Het college kijkt terug op een succesvolle communicatiecampagne. In onze ogen verliep dit gewenningsjaar echter verre van vlekkeloos: zo hadden inwoners met een ondergrondse container lange tijd geen inzicht in hun verbruik, en is het aantal afvaldumpingen en bijzet alleen maar toegenomen. Van een college en een gewenningsjaar verwacht je lerend vermogen. Maar de start van 2023 was weinig hoopvol. Het aantal afvaldumpingen is exponentieel toegenomen, begin dit jaar waren er problemen met de levertijden van de containerslotjes en in tegenstelling tot de belofte van de wethouder hebben inwoners niet vanaf begin dit jaar, maar pas vanaf april financieel inzicht via de digitale belastingbalie over de frequentie en hoeveelheid van het aangeboden restafval. Wat heeft het college in dit geval geleerd in het gewenningsjaar? Waarom wennen en ervaring opdoen als je hier toch niks mee gaat doen. Bij de VVD blijft hangen: Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je had. 

Dit laatste is een mooie samenvatting van deze jaarstukken. Beleidsarm en resultaatarm.