Jaarstukken 2022 - veiligheid en duurzaamheid

Op 5 juli vond de laatste van de drie debatten over de jaarstukken plaats. De locatie was dit keer Hotel Oostergo in Grou. Hoofdthema’s deze avond waren veiligheid en duurzaamheid. Voorafgaand aan het debat gingen we als raadsleden in gesprek met de aanwezige inwoners. We werden daarbij onder meer gewezen op plekken in Grou waar de verkeersveiligheid kan worden verbeterd. Daarnaast werd uitgebreid ingegaan op de overlast door drugs gebruikende jongeren in Grou. Een zorgwekkend signaal. Evenals het beeld dat het karakter van bepaalde straten in het dorp dreigt te veranderen doordat er te grote groepen nieuwe inwoners zonder enige binding met de omgeving worden gevestigd. Een vertegenwoordiger van Grou 2030 kwam specifiek om te schetsen op welke manier deze groep vrijwilligers bezig is met plannen voor een duurzamer Grou. Mooi om te horen hoeveel ideeën er vanuit de eigen gemeenschap komen.  Ten slotte kwam het gesprek nog op de afvalvoorzieningen voor bootjesmensen. De communicatie hierover is niet duidelijk genoeg waardoor de kans op dumping toeneemt. Al met al genoeg informatie om mee te nemen naar het debat of op een andere manier later iets mee te doen.

Lees hier de volledige bijdrage 

 

Veligheid

We zijn hier vanavond bijeen in Grou. 16 kilometer vanaf de raadzaal in Leeuwarden waar we normaal vergaderen. Binnen onze eigen gemeente en zo op het oog een wereld van verschil. Want waar in de dorpen van onze gemeente de veiligheid gemiddeld bijna een 8 scoort, krijgt de veiligheid in de binnenstad van Leeuwarden structureel een dikke onvoldoende. Een score van 4,17 in 2022 om precies te zijn, code rood. De andere code rood wijken Oud-Oost en Heechterp & Schieringen vallen onder het programma Leeuwarden Oost en Preventie met gezag. Maar voor de binnenstad lijkt het college genoegen te nemen met het “waarborgen van de algemene veiligheid”. Wat deze abstracte bewoordingen uit de jaarstukken ook maar mogen betekenen.  Ondertussen hoorden we vanavond van inwoners van Grou dat de veiligheid hier ook onder druk staat, onder meer door drugsgebruik onder jongeren, dealen en het “dumpen” van te grote groepen nieuwe inwoners met problemen in een beperkt aantal straten in Grou. De VVD gunt onze binnenstad het relatief hoge “Grou-gevoel” van veiligheid en wil uiteraard ook dat de veiligheid in Grou op niveau blijft.  In dat verband willen we graag weten welk cijfer het college nastreeft voor de veiligheid in de binnenstad, welke stappen zullen worden ondernomen om dit cijfer te bereiken en hoe er daarnaast wordt gezorgd dat ook Grou en de andere dorpen veilig blijven.  

Duurzaamheid

Het tweede thema van vanavond is duurzaamheid. Daarvan wordt in de stukken onderkend dat er een achterstand is, onder meer door beperkte capaciteit op het electriciteitsnet, een tekort aan mensen en het stilvallen van ontwikkelingen op het gebied van het warmtenet. Wat de VVD betreft laat het college daarbij kansen op snel resultaat liggen. Het is op zich nuttig dat gemeenteambtenaren een cursus “Hoe verduurzaam ik mijn woning” krijgen aangeboden maar waarom wordt iets dergelijks niet opgezet voor onze inwoners? Hierin zit niet alleen de mogelijkheid voor versnelde verduurzaming maar het biedt onze inwoners ook zicht op mogelijkheden om op energiekosten te besparen. 

De thema’s van vanavond, veiligheid en duurzaamheid, hebben met elkaar gemeen dat op beide onderwerpen in de jaarstukken sprake is van het niet behalen van doelstellingen mede vanwege een gebrek aan capaciteit. Na Corona lijkt capaciteitsgebrek het nieuwe excuus om plannen uit te stellen of niet uit te voeren. De cybercrisisoefening kon bijvoorbeeld niet doorgaan. Nou maar hopen dat de alle hackers en makers van ransomware in de wereld ook andere prioriteiten hebben. Daarnaast werd ook de nieuwe visie op dienstverlening uitgesteld. Hoe lang moeten onze inwoners daardoor nog wachten op verbeterde toegankelijkheid en bereikbaarheid van de dienstverlening? Want alleen met een visie schieten ze niets op. Wat doet het college om ervoor te zorgen dat de doelstellingen dit jaar wel worden behaald? Aangezien de schaarste aan arbeid en andere productiemiddelen voortduurt adviseert de auditcommissie om in de begroting voor volgend jaar inzichtelijk te maken hoe de uitvoerbaarheid van het voorgenomen beleid zich verhoudt tot de aanhoudende schaarste. Graag een toezegging dat dit advies wordt overgenomen.

Eerder in mijn bijdrage sprak ik al over het “Grou-gevoel”. Bijna een jaar geleden werd een motie van de VVD aangenomen die het college opriep om de dorpsvisie van Grou te omarmen en op basis daarvan invulling te geven aan een aantal plannen, waaronder de ruimtelijke invulling van het Halbertsmaterrein en omgeving.  De totstandkoming van deze visie, vanuit de Grouster gemeenschap belichaamt wat ons betreft ook het “Grou-gevoel”. Met het college en de gemeentelijke organisatie in een faciliterende rol, zo zien wij liberalen het graag!