Debat over misstanden Woodbrookers

'Ik was bang dat ze dood zou gaan, en tegelijkertijd blij dat ze even uit de klauwen van die instelling was'. Met pijn in het hart laten de ouders van Meike hun dochter in 2021 opnemen in de gesloten jeugdzorginstelling Woodbrookers, waar ze hard achteruit gaat. Een explosief rapport beschrijft het leven voor de jongeren die er worden als 'een aaneenschakeling van escalaties en geweld'. Afgelopen zaterdag in de Volkskrant, Een artikel waar je rillingen van krijgt.

Het huis staat in brand en de betrokken partijen zijn de ramen aan het lappen en de kinderen zitten nog in de rook. Zij mogen wachten tot het moment dat er een andere plek voor ze is. Als je alle verhalen leest kan je alleen maar oordelen dat dit schrijnend is, niet wenselijk en dat je de kinderen daar zo snel mogelijk weg wilt halen. 

 

1 juli was de deadline, 1 januari 2024 de nieuwe stip aan de horizon. De stip van de VVD is sluiting op 13 september 2023.
 
Woodbrookers bleef stil, jeugdhulp gaf niet thuis, SDF verroerde zich niet en ook de wethouder kon schijnbaar niets meer doen dan aangeven niet in het bezit te zijn van het bewuste rapport, tot een paar minuten geleden, en dat Jeugdhulp Fryslan ondertussen verbeteringen had doorgevoerd in haar processen.
 
De afgelopen weken heeft zich een moeizaam proces voltrokken. Media schreven veelvuldig over de misstanden bij Woodbrookers aan de hand van een onderzoeksrapport door Move professionals. Het al gelekte rapport kwam niet in het bezit van de gemeenteraad en daarom moesten we het doen met een opgestelde samenvatting opgesteld door Jeugdhulp Fryslan die alle schijn had van wij van wc-eend adviseren wc-eend. Zeker na het lezen van de notie ter toelichting en duiding op de uitkomsten op het verrichte onderzoek.
 
In de LC en het AD kunnen we lezen dat het gaat om vele kritiekpunten in het rapport.

  • Van meerdere incidenten bij Woodbrookers wordt geen melding gemaakt bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
  • Een diagnose van de problematiek komt niet van de grond in een van de twee onderzochte casussen
  • Beide gesloten groepen op Woodbrookers zijn onrustig door wisselingen in personeel, incidenten en agressie
  • Vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn niet gemeld bij inspectie of nader onderzocht
  • Incidenten met agressie of zelfbeschadiging in de onderzochte casussen leiden niet tot onderzoek naar achterliggende oorzaken of analyse

Lees hier de volledige bijdrage van het debat:

Het gaat hier om kwetsbare kinderen. Kinderen waar pijnprikkels bij werden ingezet, seksueel grensoverschrijdend gedrag, 44 keer is er melding gedaan van een ‘ongeplande gedwongen afzondering’ van een meisje, waarvan de langste ruim zes uur duurt.  Er is overlast, er zijn vernielingen. Buurtbewoners worden zelfs gemolesteerd. Daarom wordt ‘een soort buurtwacht’ op poten gezet. Die overweegt op een zeker moment zelfs de aanschaf van honkbalknuppels, om de eigen veiligheid te waarborgen.
 
Het is wat de VVD betreft onaanvaardbaar dat jongeren terechtkomen in instellingen waar hun veiligheid en welzijn in gevaar zijn. We moeten ervoor zorgen dat er voldoende en kwalitatief hoogwaardige opvangmogelijkheden zijn voor deze jongeren, zodat ze de juiste zorg en ondersteuning krijgen die ze verdienen.
 
Het is helaas een pijnlijke realiteit dat er nog steeds misstanden plaatsvinden binnen jeugdzorginstellingen. Wat de VVD betreft moeten we ons blijven inzetten om deze problemen aan te pakken en te voorkomen dat jongeren slachtoffer worden van nalatigheid en misbruik. Jongeren moeten altijd kunnen rekenen op een veilige en ondersteunende omgeving waarin ze kunnen groeien en herstellen.
 
Wethouder Kramers van de gemeente Leeuwarden is via SDF verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Verantwoordelijk voor de hulp en bescherming van kwetsbare kinderen. Voor de VVD is het van belang te weten welke acties de wethouder de afgelopen weken heeft gedaan, sinds de berichtgeving hierover in de media.
 
In de raamovereenkomsten die SDF sluit is opgenomen dat iedere jeugdhulpaanbieder de verplichtingen vanuit de Jeugdwet op een gedegen en verantwoorde wijze moet uitvoeren. Op het moment dat er ontwikkelingen zijn bij de jeugdhulpaanbieder die van wezenlijke invloed zijn op een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst dan moet de jeugdhulpaanbieder dit tijdig bij SDF melden. Bijvoorbeeld als het gaat om zaken die een risico vormen voor de kwaliteit van de jeugdhulp zoals financiële problemen.
 
Welke acties heeft SDF als dan niet namens de wethouder uitgevoerd vanaf het moment dat de misstanden bekend zijn geworden. Jeugdhulp Fryslan heeft in 2022 het SDF geïnformeerd over het onderzoek. Heeft SDF ook melding gemaakt van de misstanden bij de inspectie gezondheidszorg en jeugd?
 
Dit gaat specifiek om Woodbrookers, maar indirect ook over het functioneren van Jeugdhulp Fryslan. In adviezen wordt ook aangegeven dat Het kan niet zo zijn dat deze intensieve vorm van jeugdzorg aan alle hoge kwaliteitseisen kan blijven voldoen als er onvoldoende middelen en personeel beschikbaar is. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor de intensieve vormen maar voor alle vormen. We realiseren ons allen dat middelen en bemensing onder druk staat. Voor de VVD blijven er vele vraagtekens; op welke wijze heeft Jeugdhulp Fryslan zelf geleerd van dit rapport. Welke verbeteringen heeft zij naast Woodbrookers ook doorgevoerd in haar eigen organisatie. 
 
Kan de wethouder garanderen dat de Jeugdhulp Fryslan in de breedte haar zaken op orde heeft. Op welke wijze ziet SDF hierop toe. Of moet het zo zijn dat we eerst weer moeten wachten op het volgende kritische rapport.
 
Een heftig debat met een teleurstellend einde. Ondanks alle bezwaren en misstanden blijven er jongeren geplaatst worden in Woodbrookers.