Raad aan zet... of toch niet?

Begin oktober werd de raad per brief geïnformeerd dat het college had besloten om medewerking te verlenen aan het gebruiken van het WTC als tijdelijke overlooplocatie voor Ter Apel. Met als argument dat er anders asielzoekers in het gras zouden moeten slapen ging het college dus wederom akkoord met het opvangen van 250 extra asielzoekers in de gemeente Leeuwarden zonder dit eerst aan de raad voor te leggen.  

Hier mijn bijdrage aan het debat:

 

Ik begin mijn bijdrage met een citaat: "Nogmaals vragen wij het College zich ook te blijven inzetten om de noodzaak van een opvang zoals het WTC in te toekomst te voorkomen." Een hartekreet van mevrouw Antolovic van de PvdA bij de behandeling van de jaarstukken vorig jaar. En nu dit besluit. Wij zijn benieuwd naar de mening van de PvdA fractie hierover. 

Bij het debat over de extra noodopvang in Goutum gaf wethouder Kramers aan dat de zogeheten "fair share" aan opvangplekken voor Leeuwarden 400-650 plekken was. Daar gaan we nu ruim overheen. Waarom maakt het college dan toch deze keuze? Terwijl actuele cijfers wederom aantonen dat de verdeling asielzoekers over Nederland totaal scheef is: noordelijke provincies vangen 15 keer meer asielzoekers op dan Zuid-Holland. 
In de radio uitzending Sven op 1 verklaarde onze burgemeester gisteren een morele plicht te voelen om mee te helpen aan het oplossen van het acute probleem in Ter Apel. Hij gaf ook aan het komende jaar niet veel te verwachten uit Den Haag als het gaat om het beleid rond de instroom van asielzoekers. En het is maar de vraag of de spreidingswet wordt aangenomen in de eerste kamer. Betekent dit dat de burgemeester vanuit die morele plicht nog vaker verzoeken van het COA wil gaan honoreren? 

Wij willen graag aandacht vragen voor de rol van de raad in de besluitvorming in deze processen. De raad die voordat het college een besluit neemt haar wensen en bedenkingen kenbaar kan maken dan wel de bevoegdheid heeft tot het nemen van het besluit tot instemming. 
De burgemeester beroept zich in deze op artikel 172 van de gemeentewet en de VVD fractie is in deze niet overtuigd dat dit de juiste grondslag is voor het handelen van de burgemeester. Zo is er geen crisis in de eigen regio van de burgemeester. 
De VVD fractie zal met een motie het verzoek doen om een gezamenlijk onderzoek naar de rollen, taken en bevoegdheden van de burgemeester, het college en de raad zodat we voor eens en altijd duidelijkheid hebben. Of je nou voor, of zoals de VVD tegen, meer opvangplekken in de gemeente bent, het woord zou wat de VVD betreft aan de raad moeten zijn.”

Tijdens ons onderzoek naar de bevoegdheden van de raad versus het college bij het besluit om een noodopvanglocatie te openen ontdekten we dat dit vraagstuk eerder aan de orde was in de gemeente Sittard-Geleen. In een goed onderbouwd advies aan de raad daar betoogde hoogleraar Staatsrecht Prof. Dr. Joost Sillen dat de artikelen waarop ook onze burgemeester zich beroept in een dergelijk geval geen geldige rechtsgrond bieden. Mijn betoog in de besluitvormende raadsvergadering bij onze motie “raad aan zet bij besluit asielopvang” was dan ook: “Ik ben geen jurist en volgens mij de meesten van ons niet. Maar als een hoogleraar Staatsrecht een dergelijk stellig advies uitbrengt dan vindt de VVD fractie het onze taak als raad om te onderzoeken of wij niet verantwoordelijkheden en bevoegdheden laten liggen die we wel hebben. Vandaar dat we met een motie komen waarbij we vragen om een onderzoek.

Het zou zomaar kunnen dat onze burgemeester in reactie op de motie komt met een juridisch onderbouwd betoog waarom de bevoegdheid wel bij hem ligt. omdat de VNG het aangeeft in hun handreiking die inmiddels bijna drie jaar oud is, omdat de meeste gemeentes het ook zo doen et cetera,  et cetera. Maar wij als VVD fractie kunnen niet beoordelen of we daarmee een recent advies van een hoogleraar Staatsrecht terzijde kunnen schuiven, u wel?”
De raad besloot echter in meerderheid om onze oproep voor een onderzoek niet te steunen en daarmee dus het advies van de hoogleraar terzijde te schuiven. Wat ons betreft een gemiste kans om de raad in positie te brengen bij besluiten over het openen van (nood)opvanglocaties!

Woordvoerder - Petra van der Sloot