Debat visie economische ontwikkeling

Een nieuwe visie, een nieuwe koers. Economische ontwikkeling als middel voor brede welvaart. De visie heeft 3 specifieke doelen; een aantrekkelijk vestigingsklimaat, het versterken van de economische structuur en het vergroten van de innovatiekracht. 
 
Doelen die de VVD fractie kan onderschrijven, maar tezamen met de genoemde transities en de uitvoering wel zorgen heeft.


 
In de ondersteunende presentatie bij de visie geeft het college het volgende aan: We zijn reactief op alle vragen van ondernemers. We zijn proactief naar ondernemers en samenwerkingsverbanden die waarde toevoegen.
 
Voor de VVD zijn alle ondernemers even belangrijk. Bestaande ondernemers die al een lange tijd in de gemeente gevestigd zijn, nieuwkomers en potentiële nieuwe bedrijven. We leggen de rode loper uit voor al onze ondernemers. Zij zijn onze ambassadeurs, de motor van de lokale economie, zij zorgen voor de banen, zij zorgen voor reuring op straat en sponsoren bijvoorbeeld onze sportclubs. Alle ondernemers voegen waarde toe aan onze gemeente.
 
Naast het koesteren van de ondernemers in onze gemeente is het aantrekken van nieuwe bedrijven van buitengewoon belang. Ook om de werkgelegenheid op pijl te houden. Voor de gemeente Leeuwarden is een goed functionerende economie van belang. Een essentieel onderdeel hiervan is werk en inkomen voor de bevolking, wat bijdraagt aan de algehele welvaart. Draagt deze visie dan wel voldoende bij aan de bredere welvaart van al onze inwoners als dit niet als doel is opgenomen? Werk en inkomen vormen immers een van deze pijlers.
 
Wat de VVD betreft zou deze visie daarom nog een 4e doel moeten hebben. 
 
Iedereen die kan werken aan het werk.  
Hoe zorgen we met de nieuwe accenten die het college aanbrengt in haar visie - de transities - dat we ook voldoende werkgelegenheid hebben en houden om te zorgen dat iedereen die kan werken ook passend aan het werk kan? Werk is van groot belang voor de mens en de samenleving. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en draagt zijn steentje bij aan de toekomst van onze samenleving.

We hebben op dit moment nog steeds teveel mensen thuis op de bank zitten dus hoe zorgen wij voor deze groep dat ze aan het werk komen en een betere kans op brede welvaart hebben? En richten we wel voldoende focus op de overige aspecten van een aantrekkelijk vestigingsklimaat en brede welvaart? Hebben we straks nog wel voldoende handen aan het bed, politie voor een veilige gemeente? Zijn er voldoende leraren om onze kinderen les te geven? Of ict’ers om de slag naar digitaal te maken?
 
Wat de VVD betreft blijven we ons hierin ook voldoende op inzetten.
 
De gemeente Leeuwarden is gebaat bij een hoogwaardige omgeving als fundament onder de economische ontwikkeling op lange termijn. Leeuwarden is een gemeente die leeft. Mensen werken aan hun ontwikkeling, aan hun carrière en aan een mooie en leefbare omgeving. Een plek met een gevoel van ‘thuis’ voor iedereen die in de stad en omringende plaatsen woont, werkt of er op bezoek is. 
 
De VVD maakt zich hierbij wel zorgen over ons vestigingsklimaat. Leeuwarden kenmerkt zich door een hoge werkloosheid en een verschraald winkelaanbod. Wie om zich heen kijkt ziet veel leegstand. Daarnaast staat de culturele sector onder druk met de vertrekkende festivals. Er zijn ook tekorten aan huisartsen & tandartsen. Wat de VVD betreft zijn er wel nog positieve punten te benoemen zoals ons divers en florerend horeca aanbod. 

Hoe aantrekkelijk is Leeuwarden als het gaat om de leefomgeving: Wonen, werken en recreëren?

De VVD wil gerichtere acties van de wethouder die bijdragen aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. 
 
En wat doe je met ondernemers die niet kunnen verduurzamen? Omdat ze de middelen niet hebben, een pandeigenaar die niet bereidwillig is. En hoe kunnen ondernemers in de binnenstad verduurzamen als zonnepanelen niet zijn toegestaan?
 
In de visie wordt aangegeven: In het nog op te stellen uitvoeringsprogramma wordt de precieze invulling nog gegeven ‘hoe’ we deze ambities gaan realiseren, daarin is nog volop ruimte om daarin accenten aan te brengen.
 
De visie kenmerkt zich door een hoog strategisch abstractie niveau. De VVD heeft nog weinig concreet beeld bij de acties die het college gaat opnemen in het uitvoeringsplan. 

De VVD fractie kijkt uit naar het proces van een gezamenlijk vorm waarin uitwerking wordt gegeven aan deze visie in het uitvoeringsprogramma. Als onze wensen en zorgpunten niet worden weggenomen, zullen we uiteraard komen met passende voorstellen dan wel moties en amendementen.

Woordvoerder - Marcel Visser