Beleid Bijzondere Wetten: minder regels, geen betutteling en zekerheid bedrijfsleven

In de commissie is al uitgebreid gesproken over een aantal zaken. VVD-raadslid Aukje de Vries zal dan ook alleen nog ingaan op punten die zijn blijven liggen.

In de commissie deed het CDA het voorstel om de activiteiten van de Weaze te verplaatsen naar een bedrijventerrein. Bedrijventerreinen zijn niet het afvoerputje van de stad, waar je alles wat je niet elders wilt hebben, moet plaatsen. De VVD is daar tegenstander van.
Dan de positie van prostitiebedrijf Sexyland aan de Groningerstraatweg. Hierover is de nodige discussie geweest in de commissie. De VVD vindt de aanvullende informatie die is ontvangen van het college helder en logisch. De VVD is dus het eerder vastgestelde beleid te herzien, dat wil zeggen een uitsterfconstructie op deze plek in een woonwijk.
Dan het beleid dat eerder is vastgesteld. Er is afgesproken dat het overgangsrecht voor sluitingstijden van horecabedrijven in de deconcentratiegebieden eeuwigdurend zou zijn. Dit wil het college terug brengen naar 5 jaar. Bedrijven moet je zekerheid bieden, en niet elk jaar veranderen van beleid dat bedrijven negatief raakt. Gelukkig heeft het college dat na overleg met de bedrijven alsnog ingezien dat het op grote bezwaren stuit. Om dat uiteindelijk goed te regelen dient de VVD, mede namens andere partijen, het amendement overgangsrecht sluitingstijden deconcentratiegebieden aan.
Minder regels en minder administratieve lasten voor het bedrijfsleven is een onderwerp dat de VVD na aan het hart ligt. En de VVD hoopt dat dit ook zo is bij het college en de raad. Daarom heeft de VVD een amendement over de geldigheidsduur gedoogverklaring.
Koninklijke Horeca Nederland heeft aangegeven dat Leeuwarden een werkwijze hanteert met betrekking tot de wet Bibob die hoge(re) administratieve lasten meebrengt voor de ondernemer, zeker als dit vergeleken wordt met andere gemeenten, zoals Groningen.  Het verschil ligt in het feit dat in het voorstel van de KHN de horeca exploitant alleen bij de start van zijn onderneming en bij vermoedens van strafrechtelijke feiten een BIBOB toets hoeft te doen, terwijl de burgemeester en het college van B&W in Leeuwarden bij de start van een onderneming, bij vermoedens van strafrechtelijke feiten, maar ook bij wijziging van de vergunning na vijf jaar een BIBOB toets doen.
 
Het college is daar in de aanvullende informatie nog niet echt ingegaan op deze problematiek. Derhalve vraagt de VVD de burgemeester een toezegging om Een beknopte notitie op te stellen over het gebruik en de toepassing van de wet Bibob, waarbij Leeuwarden vergeleken wordt met andere, vergelijkbare gemeenten (zoals Groningen, Alkmaar, Zwolle en Deventer), wat de voor- en nadelen van het verschillende beleid is, wat de administratieve lasten zijn van het bedrijfsleven, etc. En deze notitie voor te leggen aan de gemeenteraad voor 1 juli 2011.
In de commissie heeft de VVD ook al aangegeven het belangrijk te vinden horecabeleid niet alleen te willen zien vanuit beperken of veiligheid, maar ook als economische kans. Daarom dient de VVD een motie is om de proef met ruimere openingstijden iets uit te breiden, namelijk naar september. En dit na een jaar goed te evalueren, met daarbij een duidelijk accent op de gevolgen voor het wonen in de binnenstad. Motie proef terras september.
De VVD vindt de nieuwe regel voor sportclubs om 1 uur na afloop van de wedstrijd niet meer te mogen schenken niet goed. Het was altijd 2 uur. De inspraak van de voetbalclubs was helder. Het is volgens de VVD ook niet een oplossing voor het probleem. Daarom heeft de PvdA zonet mede namens ons daarover een amendement ingediend.
Tot slot, enkele partijen in deze raad willen de burgemeester naar Den Haag sturen om te pleiten voor legalisering van de achterdeur van coffeeshops. De VVD ziet de problemen hier natuurlijk ook wel. De VVD is er alleen geen voorstander van om mensen met een onmogelijke opdracht op pad te sturen. In het regeerakkoord is duidelijk de lijn ten aanzien van coffeeshops geformuleerd. Er moet een pasjessysteem komen. De energie van de burgemeester zou wat de VVD betreft ingezet kunnen worden voor het OM en de vliegbasis.