Culturele Omvorming schiet tekort - een onderbouwd voorstel

De fracties van VVD, D66, SP, VL en CU doen een voorstel om de culturele infrastructuur daadwerkelijk een handje te helpen. De visie van de gezamenlijke partijen is gebaseerd op de beschikbare toekomstvisies van de culturele instellingen zelf, die zich daarbij opstellen als culturele ondernemers. Hun diensten zijn van een professioneel hoogstaande kwaliteit. Het Leeuwarder college beseft onvoldoende welke prachtige functies zij vervullen.

Voor het college lijkt de bezuiniging van 1 miljoen op cultuur leidend, maar volgens de drie partijen inmiddels wel onhaalbaar. VVD en D66 gaven al tijdens de begrotingsbehandeling in november aan dat er zeker geld bij zal moeten.

In Deventer heeft de samenwerking met de culturele instellingen gewerkt en zijn de bezuinigingen gehaald. In Leeuwarden lukt dit niet. De fracties van VVD, D66 , SP, VL en CU pleiten voor het verder optimaliseren en door ontwikkelen van het alternatieve plan ‘Kunstplein’, waardoor de frictiekosten (begroot op tweemaal € 660.000,00) aanmerkelijk kunnen dalen. In nauw overleg met de directie van Parnas wordt het alternatieve plan ‘Kunstplein’ dan ook nader uitgewerkt. Daarbij wordt uitgegaan van een begroting van ca. € 800.000,- behoudens huisvesting.

Aanvullende externe financiering kan worden gevonden in: ontwikkeling van commerciële initiatieven, gelden cultuureducatie scholen, inzet rijksbijdragen combinatiefunctionarissen en inzet matchingsgelden provincie. De ontbrekende middelen komen uit het budget voor Full Sustainable City.

De vijf fracties hebben altijd aangedrongen op een overzicht van de overige financiële consequenties van de keuzes van het college. Dit betekent dat er voor de begroting van 2012 een overzicht moet zijn van de mogelijke samenwerkingsverbanden op basis van al afgeronde onderzoeken voor de gehele culturele infrastructuur (HCL, Bibliotheek, Harmonie, Poppodium, Mercurius en Filmhuis). Daarin worden dan de culturele functies van de instellingen geïnventariseerd en op basis van goed uitgewerkte scenario’s aan de gemeenteraad voorgelegd.


De fracties van VVD, D66 , SP, VL en CU spreken zich hiermee uit voor een culturele omvorming waarin creatieve en innovatieve keuzes met de commerciële instellingen worden gemaakt.