Energiepark: garanties voor werkgelegenheid en kostenverhaal op initiatiefnemers

De structuurvisie Stroomland is volgens VVD-raadslid Wyb Feddema een samenvoeging en bij elkaar geveegd van bestaand beleid vanuit de ontwikkelingen Zuidlanden, de Haak variant “wijken en raken” en tekstueel veel overgenomen vanuit de, niet vastgestelde maar wel zeer zorgvuldig opgestelde, structuurvisie Leeuwarden West uit 2002, met doorkijkjes tot 2020 e.v.. Echt helemaal nieuw in Stroomland is het energiepark met centraal daarin de asfaltcentrale op de groene recreatieve long Schenkenschans.

 
Voor de VVD fractie zitten er 3 hoofdpunten in, die ook aan de orde zijn geweest in genoemde Cie.
  • Het op slot zetten van meer zichtlocaties aan de binnenkant van de nieuwe Haak;
  • Het financieel kader en garanties werkgelegenheid; we willen een voorstel met garanties voor de te realiseren werkgelegenheid en inzicht in het kostenverhaal op de initiatiefnemers;
  • Energiepark. Wij stelden voor te onderzoeken grondruil b.v. met Newtonpark, zodat onze eigen m2 op de industrieterreinen, met milieu zwaarte 4, ook eens verkocht zou worden. Dan kon de groene long Schenkenschanseiland de recreatieve bestemming behouden:
Op slot zetten van meer zichtlocaties. Het college stelde in de reactienota dat er voorlopig voldoende locaties zijn, maar deze visie gaat langer mee dan “voorlopig”. De VVD roept het college nogmaals op de ontwikkelingen aan de binnenkant (stadskant) van de “Haak” niet op slot te zetten. Bij de uitvoering van het bestemmingsplan zal de VVD daar ook zeer alert op zijn. De buurgemeenten mogen best trots zijn op de stad, Leeuwarden mag best gezien worden. De VVD krijgt nu het idee, dat de ommelanden de stad willen verstoppen achter een groene heuvel!
 
Het financieel kader en garanties werkgelegenheid.De VVD wil een voorstel met garanties voor de te realiseren werkgelegenheid en inzicht in het kostenverhaal op de initiatiefnemers. Dit onderdeel is nu flinterdun. Er moet heel wat gewijzigd worden in dit gebied en wij willen dan op zijn minst garanties over bijvoorbeeld de beloofde 375 arbeidsplaatsen en de 40 fte van E-Kwadraat. 400 miljoen euro is de maximale variant, zo berekend u, u denkt met 10% van dit bedrag (40 miljoen) te kunnen starten. Er zullen dan slimme keuzes moeten worden gemaakt, prioritering. Dat wil de VVD spoedig bij de uitwerkingen in kunnen zien. En hoe verhoud de investering van derden in dit project tot inbreng “eigen geld”. Graag genoemde garanties.
 
Energiepark:de VVD vindt nog steeds dat het college niet het maximale heeft gedaan om een alternatieve locatie te onderzoeken. Grondruil optie heeft het college naast zich neer gelegd of is niet aan de orde geweest. Op zijn minst had u een onafhankelijk onderzoek kunnen doen. Los van de uitslag van zo’n onderzoek, wint het college ook aan openheid, duidelijkheid, zorgvuldigheid. Het is ook de beeldvorming, dat de tot nu toe gebruikte parameters, richting Schenkenschans zijn geplaatst. Stel dat de asfaltcentrale Utrecht een exact zelfde plan in Leeuwarden had willen ontwikkelen. Waar had het college die Utrechter initiatiefnemer dan geplaatst? Juist het Newtonterrein!
 
De VVD heeft de motie en het amendement mede ingediend. Vooral het amendement gaat ver en verlangt een uiterste en maximale inspanning van het college. Normaal zou deze “opdracht”  vanzelfsprekendheid en logica vertrouwd worden aan het college. Nu staat het zwart op wit en dat moet het college toch ook wel wat zeggen, hoe ernstig de Raad zich zorgen maakt.

Tot slot een laatste oproep van de VVD, denk en spreek morgen in de collegevergadering nog eens na en bespreek de optie om alsnog de locatiekeuze te onderwerpen aan een second opinion. De uitslag is niet alleen “voor het gelijk krijgen”, maar ook een gebaar van zorgvuldigheid, beeldvorming en betere communicatie. Kortom het serieus nemen van heel veel burgers, die wonen en leven in het gebied en die zorgen hebben over het stukje groen van Schenkenschanseiland.