Het college reageert getergd en gemakzuchtig op motie om precariobelasting eenvoudiger te maken

Op 15 december nam de gemeenteraad de motie precariobelasting ondernemers aan die de VVD samen met de PVDA, CDA, FNP en D66 indiende. Het college antwoorde in de raadscommissie van 20 juni op deze motie.


In de motie vroegen wij het college om een online precariocheck vorm te geven waarbij ondernemers zelf en op elk tijdstip van de dag kunnen kijken of ze een verzoek tot gebruik maken van de gemeentegrond moeten indienen en zo ja welke. Daarnaast vroegen wij om het mogelijk te maken om via de website een precariovergunning online aan te vragen en om door middel van 1 aanvraag meerdere precariovergunningen aan te vragen.


Het antwoord van het college valt de VVD fractie tegen, mede gezien het collegeprogramma waarin u expliciet heeft opgenomen dat het verder ontwikkelen van digitale diensten noodzakelijk is om de dienstverlening aan te laten sluiten op de trends in de samenleving en de behoefte van burger en ondernemer.


Het college stelt maatwerk te prefereren en dat het hanteren van 1 precariovergunning in de praktijk niet mogelijk is omdat iedereen andere wensen heeft. Maar natuurlijk zijn er ook doelgroepen, bijvoorbeeld restauranteigenaren, die allemaal een vergelijkbaar groot pakket aan vaste onderdelen afnemen en ach van een variant binnen dat pakketje aan vergunningen zal vast niemand wakker liggen.